Kierunki kształcenia

Projekty i staże

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu).

Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie ZST-W w Trzcianie wg podanego poniżej terminarza rekrutacji. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. Do internatu przyjmowani są wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1. Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu. Jeżeli po ogłoszeniu wyników rekrutacji w pierwszym etapie pozostaną wolne miejsca Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający.

DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie do internatu - TUTAJ

Terminarz rekrutacji:

14 czerwca – 06 lipca 2018 r. do godziny 15:00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu (druk – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU). Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wyznaczonym terminie.

09 lipca 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce, publikowane na stronie internetowej szkoły oraz dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół Techniczno - Weterynaryjnych.

po 11 lipca 2018 r.  – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej. O uzyskaniu miejsca w internacie w naborze uzupełniającym decyduje wyłącznie kolejność składanych wniosków.

29 sierpnia 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego.

Kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie:

I. Kryteria główne

Kandydat NIEPEŁNOLETNI   Liczba punktów

Kandydat PEŁNOLETNI Liczba punktów

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

5

Kandydat jest niepełnosprawny

5

5

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne

5


Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

5


Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

5


Kandydat objęty pieczą zastępczą

5


Niepełnosprawność dziecka kandydata

 

5

Niepełnosprawność innej bliskiej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę

 

5

Samotne wychowanie dziecka przez kandydata

 

5

II. Kryteria dodatkowe

Kandydat NIEPEŁNOLETNI   Liczba punktów

Kandydat PEŁNOLETNI Liczba punktów

Kandydat jest uczniem klasy I

4

4

Odległość szkoły od miejsca zamieszkania powyżej 50 km

5

5

Kandydat, który otrzymał świadectwo ostatniej ukończonej klasy z wyróżnieniem

5

5

Kandydat pełnoletni z niepełnej rodziny

 

3

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer

Na skróty