Kierunki kształcenia

Projekty i staże

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA

1. Opis zawodu:

Inżynieria środowiska znajduje się na liście kierunków uznanych za strategiczne dla rozwoju Polski. Nowa ustawa Prawo Wodne nadaje nowe znaczenie zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju i zwiększa rolę oddziaływania człowieka na środowisko.
Obecna sytuacja otwiera ogromne perspektywy zawodowe dla przyszłych absolwentów kierunków związanych z gospodarką wodną i inżynierią środowiska.

2. Uzyskane kwalifikacje:

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
R.24.
Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

• przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu:
   - wykonywania i eksploatacji sieci melioracyjnych,
   - budowy obiektów przeciwpowodziowych,
   - wykonawstwa sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
   - w zakresie budowy i remontu dróg,
• różnego typu placówki zajmujące się gospodarką komunalną i budownictwem,
• biura projektowe i geodezyjne,
• firmy związane z gospodarką wodną,
• samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie

4. Warunki nauki – baza dydaktyczna:

Podejmując naukę w Trzcianie poznasz tajniki:          
- melioracji wodnych,                                                       
- inżynierii wodnej i lądowej,                           
- meteorologii,                                               
- geologii,                                            
- hydrologii,                                                 
- geodezji,
- ekologii

Poznasz zasady budowy urządzeń przeciwpowodziowych, prowadzenia prac melioracyjnych   i geodezyjnych, procesy uzdatniania wody, projektowania sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponadto w praktyce zapoznasz się z metodami badań wody, gleby, ścieków, poziomu hałasu oraz stanu powietrza atmosferycznego.

Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci rozpoznać zagrożenia oraz określać ich wpływ na środowisko. Organizowane praktyki krajowe i zagraniczne, pozwolą Ci na zapoznanie się z metodami wykonywania robót i organizacją prac. Szczególny nacisk w naszej szkole kładziemy na samodzielność zawodową, przedsiębiorczość i mobilność. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy technika inżynierii środowiska i melioracji, potwierdzony dyplomem oraz certyfikatem zawodowym EUROPAS. Kierunek ten realizuje nowy system kwalifikacji zawodowych ECVET.

Nauczysz się:
- oceniać stan środowiska i określać potrzeby jego przekształcenia,
- posługiwać się dokumentacją techniczną,   .
- wykonywać pomiary geodezyjne,           ;
- planować i wykonywać prace agromelioracyjne na terenach rolniczych,
- planować i wykonywać zabiegi melioracyjne w lasach,
- prowadzić prace maszynami i urządzeniami budowlanymi,
- wykonywać i konserwować systemy i urządzenia melioracji wodnych,
- nadzorować wykonywanie regulacji cieków wodnych oraz niewielkich obiektów przeciwpowodziowych,
- kierować robotami związanymi z wykonywaniem lokalnych sieci wodociągowych                 i kanalizacyjnych oraz małych oczyszczalni ścieków,
- dobierać i wykonywać zabezpieczenia przeciwerozyjne w zależności od warunków terenowych,
- organizować roboty związane z wykonywaniem, konserwacją i naprawą dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- dobierać metody zagospodarowania odpadów stałych na obszarach wiejskich,
- oceniać jakość wykonywanych prac,
- prowadzić działalność gospodarczą

Współpraca i partnerzy:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,
- Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
- Rejonowy Zarząd Związek Spółek Wodnych.

Jeśli po ukończeniu szkoły zechcesz kontynuować naukę, możesz podjąć studia wyższe na
następujących kierunkach:

• inżynieria środowiska,
• inżynieria ochrony środowiska,      
• ochrona środowiska,
• architektura krajobrazu,             
• inżynieria ekologiczna,
• rolnictwo ekologiczne,         
• ekologia europejska,
• gospodarka przestrzenna,
• budownictwo wodne i wiele innych.

Po ukończeniu Technikum możesz podjąć studia na tzw. kierunkach zamawianych, zapewniających zajęcia wyrównawcze, stypendia, praktyki, staże u potencjalnych pracodawców. Za studiowanie można dostać nawet tysiąc złotych.

Atuty naszej szkoły:
• doświadczona kadra nauczycieli posiadająca kwalifikacje inżynierskie,
•  współpraca zagraniczna w zakresie staży i praktyk zawodowych,                         :,
•  bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna,
•   nowoczesne pracownie,    .
•   biblioteka wyposażona w literaturę zawodową, czasopisma branżowe,
•   współpraca z organizacjami działającymi na rzecz środowiska,
•   bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
•  możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego podczas praktyk w przedsiębiorstwach  branżowych.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

• Podstawy ochrony środowiska
• Budownictwo i obiekty inżynierii środowiska
• Melioracje wodne
• Działalność gospodarcza w inżynierii środowiska
• Organizacja budownictwa w inżynierii środowiska
• Kontrola jakości w  inżynierii środowiska

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer