Kierunki kształcenia

Projekty i staże

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU - TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik Budownictwa – zawód poszukiwany na rynku pracy

1. Opis zawodu:

Czym zajmuje się technik budownictwa?
- kieruje robotami budowlanymi,
- prowadzi dokumentację budowy,
- sprawuje nadzór budowlany

2. Uzyskane kwalifikacje:

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
•    B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
     1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
     2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
     3. Wykonywanie tynków
     4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
•    B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
     1. Sporządzanie kosztorysów
     2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
•    B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
     1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
     2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
     3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
     4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
     5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
- właścicieli obiektów krajobrazowych
- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

Gdzie możesz pracować:
- w firmach budowlanych,
- w biurach projektowych,
- w organach administracji państwowej i samorządowej.
Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Wszystkie zajęcia praktyczne organizujemy u pracodawców na budowach,  pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli.

Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak :

- budownictwo,
- budownictwo wodne,
- inżynieria środowiska,
- architektura

4. Umiejętności, jakie nabierzesz w trakcie nauki:

- posługiwanie się dokumentacją techniczną,
- projektowanie prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
- opracowanie projektów organizacji robót,
- dobieranie sprzętu, maszyn,
- kierowanie gospodarką materiałową,
- wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych,
- analizowanie warunków gruntowych,
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót,
- przeprowadzanie kontroli jakości robót,
- wykonywanie kalkulacji robót,
- wykorzystywanie programów komputerowych.

5. Nasza szkoła kształci w specjalizacjach:

- inteligentne domy,
- odnawialne źródła energii

6. Nauczane przedmioty zawodowe:

1. Rysunek techniczny
2. Technologia robót murarskich i tynkarskich
3. Organizacja robót budowlanych
4. Kosztorysowanie w budownictwie
5. Język obcy zawodowy w budownictwie
6. Działalność gospodarcza w budownictwie
7. Dokumentacja techniczna
8. Roboty murarskie i tynkarskie
9. Nadzór robót budowlanych
10. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
11. Praktyki zawodowe

 

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtualny spacer