Kierunki kształcenia

Projekty i staże

Egzamin zawodowy

Dla wszystkich zainteresowanych uczniów prezentujemy niezbędne informacje, terminy i deklaracje dotyczące egzaminu zawodowego '2018

1. Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w  2018r.

W 2018 r. zostaną przeprowadzone sesje w poniższych terminach:
1.    10 stycznia – 17 lutego (część pisemna – 11 stycznia),
2.    19 czerwca – 4 lipca (część pisemna – 19 czerwca).
Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym: TUTAJ

2. Zgłoszenie do egzaminu – deklaracje

Uczeń technikum oraz uczeń i słuchacz szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Wzór deklaracji - do pobrania: TUTAJ
Terminy składania deklaracji:
1.    styczeń-luty 2018r.  do 9 września 2017r.
2.    czerwiec-lipiec 2018r.  do 18 lutego 2018r.

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

3. Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

• Informatory dla  kwalifikacji wg podstawy programowej z 2012 roku (klasy II, III, IV w roku szkolnym 2017/2018. Dostępny: TUTAJ
• Informatory dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017 roku (klasy I w roku szkolnym 2017/2018. Dostępny: TUTAJ

Wybierz język

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Dziennik elektroniczny

Wirtualny spacer

Na skróty